Medlemmar

Såsom föreningens personmedlem kan godkännas en person, som har avlagt en högskoleexamen med högsta betyg eller motsvarande studier i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, samt en person, vars i utlandet avlagda examen motsvarar en ovan avsedd högskoleexamen i Finland. Såsom personmedlem kan godkännas även en person, vars arbetsuppgifter motsvarar föreningens medlemmars arbetsuppgifter. Såsom personmedlem kan godkännas endast en person, som hör till någon av TEK:s medlemsorganisationer.

Såsom studerandemedlem kan godkännas en person, som studerar inför en ovan avsedd högskoleexamen. En studerandemedlem som avlagt sin examen kan med hans eller hennes samtycke överföras till personmedlem utan ny ansökan.