Inflytande

MAL:s pris

MAL:s mål är att vara en aktiv uppmuntrare av utbildning och studier inom matematik, fysik och datateknik samt en utvecklare inom olika utbildningsnivåer. MAL uppmuntrar och belönar studerande inom sina vetenskapsområden genom att utdela huvudprisen i finalen i den öppna klassen för gymnasiet i den årliga nationella tävlingen i matematik, fysik och datateknik arrangerad av Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen (MAOL). Prisen utdelas under januari–februari i samband med finalerna i Helsingfors.

MAL delar årligen ut ett pro gradu -pris på 5000 euro för bästa pro gradu -avhandiling i matematik, fysik eller databehandlingsvetenskap. I början av året ombes universiteten lämna in sina förslag på pristagare. Priskommittén är densamma, som också väljer pristagarna för Tekniska Akademikerförbundets (TEK) pris för bästa DI-arbete, förstärkt med MAL:s utnämnda representanter. Priskommittén utför sitt arbete under vårterminen. MAL:s styrelse fattar beslut om pristagare på basis av priskommitténs förslag.

MAL har ännu inte ett eget avhandlingspris, men en avhandling inom de vetenskapsområden som MAL representerar kan få pris i TEK:s doktorsavhandlingstävling.

MAL som samhällelig påverkare och samarbetspartner

MAL påverkar den samhälleliga utvecklingen inom matematik, fysik och datateknik bl.a. genom utlåtanden och ställningstaganden samt genom att lägga fram propositioner och förslag i ärenden som gäller dessa områden. MAL har deltagit i t.ex. debatter i bl.a Helsingin Sanomat om förbättrandet av matematikens och fysikens ställning och uppskattning. MAL har bl.a gett utlåtanden till undervisningsministeriet för ställningen av de vetenskapsområden som förbundet representerar i den nya timplanen för gymnasiet och följt beredningen av grunderna för läroplanen i Utbildningsstyrelsen.

MAL leder samarbetsforumet för matematisk-naturvetenskapliga organisationer, som grundades på MAL:s initiativ i början av 2000-talet. På forumet har man behandlat aktuella problem inom vetenskapsområdet och försökt särskilt påverka skolundervisningen. Forumet var också med om att arrangera Finlands Akademis tiede03-evenemang hösten 2003. Följande organisationer har deltagit i arbetet på forumet: Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen (MAOL), Akademin för Tekniska Vetenskaper (FACTE), Kemiindustrin, Akademiska Naturvetarförbundet, Finlands Fysikerförening, Kemiska Sällskapet i Finland, Finska Sällskapet för Datalogi, Föreningen för medicinsk fysik och teknik i Finland, TEK samt följande studerandeorganisationer: International Association of Physics Students (IAPS) och Limes, vars representanter på forumet varit personer med stort inflytande.

En naturlig samarbetspartner för MAL är TEK, då MAL verkar i samband med TEK. MAL har samarbetat med TEK genom att bl.a. anordna utbildningsevenemang. MAL:s kansli är beläget i TEK:s lokaler. Tillsammans med Finlands Fysikerförening har MAL traditionellt anordnat ett seminarium i samband med de årliga Fysikdagarna. Samarbetsmöten har också hållits med Finlands matematiska förening. Samarbete håller på att utvecklas också med många andra organisationer inom branschen. Samarbetet med MAOL är traditionellt både på forumet och i belöningen av gymnasieelever.


Text: Jouni Björkman och Antti Lauri.