Toimintakertomus

MAL-liiton toimintakertomuksesta ilmenee, mitä liitto kyseisenä toimintavuonna teki tarkoituksensa toteuttamiseksi sääntöjensä ja toimintamuotojensa edellyttämällä tavalla.

Kunkin vuoden toimintakertomus antaa kattavan kuvan MAL-liiton toiminnasta kyseisenä vuonna. Uusin toimintakertomus ja edellisten vuosien toimintakertomukset on arkistoitu liitteinä sivun alaosassa. (Arkisto näkyy vain liiton Wikissä.) Toimintakertomus on myös tämän sivun liitteenä PDF-dokumenttina.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET RY

TOIMINTAKERTOMUS 2018

1. YLEISTÄ

Vuonna 2018 MAL jatkoi strategian mukaista aktiivista rooliaan TEKin matemaattis-luonnontieteellisen kentän edustajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. Yhteistyö TEKin kanssa hoidettiin valiokunnissa. TEK jäsenet olivat tervetulleita MAL tilaisuuksiin.

Vuoden 2018 aikana julkaistiin ensimmäinen sähköinen MAL-lehti. Teimme jäsenkyselyn, jonka perusteella päätimme muuttaa MAL-lehden julkaisua siten, että se ilmestyy edelleen paperilla kerran vuodessa, mutta muuten verkossa. (Jäsenkyselyyn osallistui 521 henkilöä.) Päätökseen vaikutti TEK:in taloudellinen tuki yhdistyksellemme.

a) YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 17 alkaen TEKin Tekno-neuvotteluhuoneessa Pasilassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilit sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet, ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2017 tilivelvollisille. FT, HTM Pirjo Silius-Miettinen piti esityksen EU:n tietosuoja-asetuksesta.

b) HALLITUS

MALin hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli, suluissa toimikausi:

 • FT, HTM Pirjo Silius-Miettinen, Citrus Solutions Oy  (puheenjohtaja, 2017-2019)
 • TkT Esko Juuso, Oulun yliopisto (I varapuheenjohtaja, 2018-2020)
 • FK, OTK Pekka Koivisto (II varapuheenjohtaja, 2017-2019)
 • FM Marja Penttilä (2017-2019, tiedottaja)
 • LuK Jyri Jämsä, HUS-Tietohallinto (2018-2020)
 • FM Merja Korpela (2018-2020, hallituksen sihteeri)
 • FK Lasse Paajanen (2018-2020)
 • FT Katja Lauri (ent. Antti Lauri), Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto ( (2017-2019)
 • LuK Miika Länsi-Seppänen (2017-2019) (opiskelijaedustaja)

varajäsenet:

 • FM, DI Riitta Karhumaa (2018-2019)
 • LuK Ilpo Mäkinen (2018-2019)
 • FM Kari Kortelainen (2018-2019)
 • FM Jouni Peltonen, Fortum Oyj (2018-2019)
 • FM Walter Rydman, CSC Oy (2018-2019)
 • FM Lasse Kähärä (2018-2019)
 • FM Lauri Laitinen (2018-2019)
 • FM Martti Annanmäki (2018-2019)

 

Asiantuntijajäsen, MAOL-yhteyshenkilö: FM Katri Halkka (2018-2019)

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen (10) kertaa. Kokousten välillä hallitus kommunikoi mm. MAL-wikin ja hallituksen sähköpostilistan välityksellä. Wiki-järjestelmän avulla muokattiin dokumentteja yhteisesti.

c) VASTUUHENKILÖT 

Hallitus asetti toimintavuodelle seuraavat toimet ja nimitti niitä hoitamaan seuraavat henkilöt:
työvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja

talousvastaava: Jyri Jämsä
opetusasiainvastaava: Lasse Paajanen
tiedottaja: Marja Penttilä
opiskelijaedustaja: Miika Länsi-Seppänen
jäsenpalveluvastaava: Riitta Karhumaa
TEK -opiskelijäyhteistyön yhdyshenkilö: Miika Länsi-Seppänen

d) JÄSENISTÖ

MALin jäsenistö koostui henkilö- ja opiskelijajäsenistä, jotka täyttivät MALin sääntöjen mukaiset jäsenvaatimukset ja jotka olivat samanaikaisesti TEKin vuosi-, opiskelija- tai eläkeläisjäseniä. Vuoden 2018 lopussa MAL-jäseniä ole 3208 (kasvua vuodessa 51 jäsentä), mistä naisia oli 826 ja miehiä 2382.  MALin jäsenistä TEK-täysjäseniä 1745, OAJ-TEK 11, SAFA-TEK 4, Eläkeläisiä 385, opiskelijoita 1066 ja TFIF-TEK 8.

 

2. JÄSENPALVELU ja TIEDOTUS 

JÄSENPALVELU

Toimintavuonna järjestettiin muutama esitelmätilaisuus sekä vierailuja ja tutustumistilaisuuksia MALin toimialoja lähellä oleviin ja muihinkin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin.  Tilaisuudet ja tutustumiskäynnit olivat kiinnostavia ja onnistuneita. Lopputuloksen kannalta oli myönteistä, että matematiikkaa ja sen opetusta nostettiin esille mm. MAOLin kanssa yhteisvoimin.

Esitelmien ja jäseniltojen aiheet (osallistujamäärät suluissa):

22.3. Vuosikokouksen yhteydessä kuultiin puheenjohtaja Pirjo Silius-Miettisen pitämä esitelmä aiheesta 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen sisältö. (17 henkilöä)

20.11. Pidettiin keskustelutilaisuus matematiikan opetuksen kehitystehtävästä, jonka Maunulassa sijaitseva Helsingin matematiikkalukio oli saanut. Tilaisuuteen kutsuttiin opetushallituksen, MAOLin ja TEKin edustajat sekö MALin jäsenet. Tilaisuuden järjesti MAL yhteistyössä Helsingin matematiikkalukion kanssa. Tilaisuudessa puhui Helsingin matematiikkalukiosta projektin vetäjä, linjanjohtaja Ville Tilvis. (Osallistujia n. 20 henkilöä.)

29.11. Jäsenilta aiheesta Luova matematiikan opetus ja sen hyödyntäminen Aallon kampuksella.  Varsinaisten esitelmien lisäksi tehtiin tutustumiskäynti Otaniemessä Urban Millin ja Aalto Design Factoryn toimintaan.  Tilaisuudessa puhui Aalto-yliopiston vanhempi lehtori Kirsi Peltonen aiheesta Matematiikka kohtaa taideaineet  ja matematiikan opetuskulttuurin kehittäjä, eduhakkeri Pekka Peura kertoi uudenlaisesta ajattelusta matematiikan opetuksessa. Kutsu lähetettiin MAOLin kautta pääkaupunkiseudun matematiikan opettajille.  (20 osallistujaa)

Tutustumiskäynnit:

5.4. Vierailu Ritarihuoneelle (25 osallistujaa)

16.5. Vierailu Kansallisarkistoon (n. 30 osallistujaa)

12.6. Kesäretki Suomen Rautatiemuseoon Hyvinkäälle (24 osallistujaa)

18.10. Vierailu Amos Rex –taidemuseoon  (26 osallistujaa)

TIEDOTUS

MALin jäsenille tehtiin v. 2018 keväällä jäsenkysely, jossa jäseniltä kyseltiin mielipiteitä MALin toiminnasta, tiedottamisesta ja jäsenlehdestä. Jäsenkyselyyn osallistui 521 henkilöä eli 18 % kokonaisjäsenmäärästä. Sähköpostitiedottamiseen oltiin tyytyväisiä. Tapahtumien ja lehden suhteen oli monipuolisia toiveita ja niiltä haluttiin myös tieteellistä sisältöä – enemmän kuin vapaaehtoisvoimin on mahdollista järjestää. Jäsenistö toivoi tiedeiltoja, esitelmätilaisuuksia, verkostoitumismahdollisuuksia, uratarinoita. Ekskursioilta toivottiin vierailuja yliopistoihin, yrityksiin, organisaatioihin ja työpaikoille, jotta uraa suunnittelevat saavat näkemystä.

 

Tiedotus jäsenille hoidettiin vuoden 2018 aikana verkkosivujen, sähköpostien ja MAL-lehden avulla. MAL-lehti ilmestyi vuoden aikana kerran ja silloinkin vain sähköisenä. Lehden jakelu hoidettiin verkkosivulla ja julkaisusta tiedotettiin jäsenille sähköpostilla. Sähköiseen lehteen päädyttiin, koska TEK ohjasi vahvasti sen käyttöön. Paperisen lehden haluaisi mieluiten 15 % jäsenistä.

 

MALin tapahtumista lähetettiin jäsenille sähköpostia tapahtumia edeltävinä ajankohtina useaan kertaan.  Tapahtumakalenteria ylläpidettiin MALin verkkosivulla ja useista tilaisuuksista oli maininta myös TEKin tapahtumasivulla sekä yhdistyksen some-kanavissa.

 

3. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 

MAL –hallitus järjesti tulevaisuusseminaarin perjantai-iltapäivästä sunnuntai-aamupäivään 28.9 – 30.9.2018 Viking laivailla Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. Perjantai-iltapäivällä Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri pohjusti aiheesta "Näkökulmia yliopistokoulutukseen ja tulevaisuuden työelämään" (ks. https://wiki.mal-liitto.fi/images/7/74/MAL_280918_alustus_KH.pdf). Lauantaina jakauduttiin kolmeen työryhmään, työryhmät olivat MAL-jäsenet, vastaaminen tulevaisuuden haasteisiin ja MAL toiminnan visio. Tulevaisuusseminaarin tuloksia on hyödynnetty seuraavan vuoden MAL toimintasuunnitelmassa 2019.

MALin ja TEKin välisen työnjaon mukaisesti TEK toimii MALin jäsenten etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä edunvalvontaa koskevissa asioissa. MAL ja sen edustajat vaikuttavat TEKin järjestötoiminnassa osallistumalla TEKin toimielimissä tehtävään työhön. TEK vastaa pääasiallisesti MALin opiskelijarekrytoinnista ja muusta MALin opiskelijatoiminnasta.

MALilaiset TEKissä

TEK-valtuuston varajäsenenä toimivat FM Lauri Laitinen ja FM Martti Annanmäki.

Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2018 - 2020 seuraavat MALilaiset: Martti Annanmäki (JJV), Jaakko Ojala (JJV), Merja Korpela (YRV), Lauri Laitinen (TGV), Lasse Paajanen (KOV)-varalla Katja Lauri, Miika Länsi-Seppänen (UV), Pirjo Silius-Miettinen (UV ja JJV-varalla Pekka Koivisto), Jyri Jämsä (KUV), Esko Juuso (KKV) ja Raimo Voutilainen (UV).

Toimintavuoden aikana MAL informoi aktiivisesti TEKin keskeisiä valiokuntia MaLu-kenttää koskevista kriittisistä kysymyksistä sekä MALin toiminnasta ja tavoitteista.

Teknologiavaliokunnan yhteydessä toimineessa palkintotoimikunnassa MALin edustajina olivat FT Ilkka Norros, FT Raimo Mustonen, FT, HTM Pirjo Silius-Miettinen ja FT Raimo Voutilainen.

TEKin alueseurojen ja kerhojen seminaariin 12.-13.10. osallistuivat Merja Korpela ja Lauri Laitinen.

4. AATTEELLINEN TOIMINTA

MALin jäsenille lähetettiin MALin jäsenlehden ja TEK-Tekniikan akateemiset -lehden lisäksi jäsenen valitsemat kaksi lehteä.

Pro gradu-palkinto

MAL:n vuoden 2018 Pro gradu -opinnäytepalkinto myönnettiin FM Risto Ojajärvelle Pro Gradusta, joka oli tehty Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksella ja Nanoscience Centerissä.  Aiheena on ”Electro-phonon interaction in flat-band superconductivity”. Palkintosumma oli suuruudeltaan 5000 euroa ja se jaettiin TEKin valtuustokokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa 22.11.2018Vantaalla Cumulus Airport- hotellissa..

Muistamiset

Lasse Paajanen ja Martti Nurmela esittivät MAL:n surunvalittelut Risto Paltemaan muistotilaisuudessa  7.4.2018. Risto Paltemaa oli SMFL:n hallituksen jäsen 1987-89.

 5. PROJEKTITOIMINTA 

Vuoden 2018 ei ollut erillistä projektitoimintaa.

6. OPISKELIJATOIMINTA 

Opiskelijatoiminta toteutettiin yhdessä TEKin kenttä- ja järjestöyksikön kanssa sekä TEKin alle perustetun Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestön ML-opiskelijayhdistyksen kanssa.

7. JÄSENHANKINTA

MALin varsinainen jäsenten hankinta tapahtui TEKin toiminnan kautta pääasiassa opiskelijoiden valmistuessa ja siirtyessä TEKin vuosijäseniksi. MALin hallituksen ja erityisesti sen opiskelijatoiminnan sekä TEKin toimiston välistä yhteistyötä kehitettiin tavoitteena tehokas ja tuloksellinen opiskelijarekrytointi. MAL hallituksen jäsenet houkuttelivat MAL-jäseniä henkilökohtaisten verkostojensa kautta.

8. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitettiin pääasiassa TEKin toimintamäärärahalla. Pitkäaikaista sopimusta MALin resurssien tasosta ei saatu TEKin kanssa syntymään.

Menot jakautuivat melko tasaisesti, suurimpia menoeriä olivat jäsenpalvelun, palkintojen, digiprojektin ja tiedotuksen kustannukset. TEK hoiti tiettyjä erityistoimia kuten MAL-lehden postitukset ja painatuksen lukuun ottamatta väripainatuksen lisäkuluja.

Taloudenhoitaja ja puheenjohtajisto hoitivat toimintavuonna taloussuunnitteluun ja -hallintaan liittyvät tehtävät. MALin yhteyshenkilöinä TEKissä toimi Jaana Sääksberg (vastuualueina maksuliikenteen ja eräiden muiden hallinnon tehtävien hoito).

Erilaisiin rahastoihin sijoitettu MALin peruspääoma ja tulevia isompia tapahtumia varten säästettävien sijoitusten arvo laski vuoden aikana -7%, mutta sijoitettuun pääomaan nähden on edelleen nousua 28%. 60-vuotisjuhlia varten rahastoitiin lisää varoja niin että kokonaissumma on nyt 50000 €.

LIITTEET: 

- Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2018